O nás

Občianske združenie Európska kultúrna spoločnosť bola založená v júni 2000 ako priamy pokračovateľ dvoch nadácií: Nadácie Európskej kultúrnej spoločnosti a Nadácie Európskej kinematografie.Cieľom našich aktivít bola príprava a realizácia projektov v oblasti filmu, divadla a nových médií.

V roku 2002 sme rozšírili svoje aktivity o vzdelávacie a metodické projekty s cieľom pripieť k procesu rozvoja ľudských zdrojov a budovaniu kapacít v rôznych prostrediach. Naše projekty sme realizovali v samosprávnom prostredí, ako aj v prostredí vysokých škôl a regionálneho školstva (stredné a základné školy).Samostatným blokom boli projekty zamerané na zraniteľné skupiny (sluchovo postihnutí, nezamestnaní, rómska komunita) a ich lepšiu integráciu do života prostredníctvomna mieru šitých vzdelávacích programov, saturujúcimi ich reálne potreby a možnosti.

Súčasne sme projektové portfólio rozšírili o projekty, ktoré zabezpečovali efektívnu implementáciu informačných technológií do každodenného života (e-government, e-learning, e-inklúzia). Európska kultúrna spoločnosť všetky svoje aktivity realizovala v súlade s prioritami a hlavnými cieľmi Akčného plánu e-Europe+, Akčného plánu 2005 – Informačná spoločnosť pre všetkých a i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť.

Projekty

1. Projekty orientované na rozvoj samosprávneho prostredia

Projekt zameraný na budovanie cezhraničnej spoločnej zodpovednosti na území Poľska a Slovenska s dôrazom na celoživotné vzdelávanie a budovanie cezhraničných stratégií rozvoja. Podpora vzniku kontaktných vzdelávacích centier so špeciálnym e-learningom zameraným na rozvoj malého a stredného podnikania v cestovnom ruchu. Sprievodný zámer projektu je vytvorenie informačnej turistickej webovej stránky s ponúkanými službami cezhraničného územia. >>

Projekty zamerané na zraniteľné skupiny

Cieľom projektu bolo zabezpečiť systémové opatrenia, ktoré prispejú k presadzovaniu nástrojov aktívnej politiky trhu práce vo vzťahu k zraniteľnej skupine sluchovo postihnutých a zabezpečia predpoklady pre lepšie umiestnenie sluchovo postihnutých na trhu práce. >>

Projekty zamerané na vysoké školy

Prvý pilotný projekt na FTF VŠMU zameraný na diverzifikáciu foriem výuky, vybudovanie e-learningového vzdelávacieho programu, špeciálny výcvik pre pedagógov a študentov Ako využiť e-learning vo vyššom vzdelávaní, tvorbu e-obsahov pre program s možnosťou vytvárania on-line učebníc. >>

Projekty zamerané na marginalizovanú rómsku komunitu

Projekt cielene smeruje k zvýšeniu zručností a potenciálov cieľovej skupiny, k zvýšeniu záujmu o prácu, k zvýšeniu adaptability zástupcov marginalizovanej rómskej komunity pre trh práce za účelom zlepšenia ich životných podmienok. >>

Projekty v audiovizuálnej oblasti

Cyklus 6 dokumentov o subkultúrach mládeže (technoscéna, graffitti, skinheads, antifašisti, anababtisti, straight edge) ocenený na mnohých domácich a zahraničných filmových festivaloch. >>

Social Media

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin