Projekty orientované na rozvoj samosprávneho prostredia

VCU – CEZHRANIČNÁ VIRTUÁLNA UNIVERZITA – SK – PL

Projekt zameraný na budovanie cezhraničnej spoločnej zodpovednosti na území Poľska a Slovenska s dôrazom na celoživotné vzdelávanie a budovanie cezhraničných stratégií rozvoja. Podpora vzniku kontaktných vzdelávacích center so špeciálnym e-learningom zameraným na rozvoj malého a stredného podnikania v cestovnom ruchu. Sprievodný zámer projektu je vytvorenie informačnej turistickej webovej stránky s ponúkanými službami cezhraničného územia.
Žiadateľ: obec Raslavice
EKS partner projektu, ďalší partneri: občianske združenie Všedné dni, regionálne združenie samospráv Gmina Bobowa, občianske združenie Tworczosci Regionalnej
Web: www.spolocnazodpovednost.sk
Podporené: INTERREG IIIA – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

VIA – VIRTUÁLNA AKADÉMIA ZMOS

Podpora systému otvorenej školy – škola ako kľúčový bod v získavaní znalostí a zručností v oblasti regionálneho rozvoja, vytvorenie
e-learningového vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj sprievodných aktivít základných škôl, vzdelávania siete učiteľov, ktorý sa stanú lektormi VUL.
Žiadateľ: Združenie miest a obcí Slovenska
EKS partner projektu
Web: www.zmos.exs.sk
Podporené: Európsky sociálny fond a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Capture2

INFORMATIZÁCIA SAMOSPRÁV ZMOS

Proces riešenia problému informatizácie samospráv ZMOS sa realizuje v rámci troch projektov, ktoré spracovala Európska kultúrna spoločnosť pre ZMOS: Budovanie informačnej spoločnosti v samosprávnom prostredí – poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet obciam v Banskobystrickom, Žilinskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, BUDOVANIE INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI V SAMOSPRÁVNOM PROSTREDÍ – POSKYTNUTIE LACNÉHO A BEZPEČNÉHO PRIPOJENIA NA INTERNET OBCIAM V KOŠICKOM A PREŠOVSKOM KRAJI, Internetizácia obcí Slovenska do 500 obyvateľov, ktoré zabezpečili nákup hardweru, softwéru, prídavných zariadení a pripojenie na internet pre jednotlivé obce.
Žiadateľ: Združenie miest a obcí Slovenska
EKS spracovávateľ projektu
Web: www.zmos.sk
Podporené: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

MEDZINÁRODNÝ KONTAKTNÝ SEMINÁR ADAM – Otvorená škola – nový priestor na CŽV

Medzinárodný seminár, ktorý sa konal v apríli 2008 otvoril nové formy spolupráce kľúčových aktérov v procese budovania aktívneho občianstva mladých ľudí na úrovni miestnej územnej samosprávy, regiónu s presahom na európske riešenia, ako aj definoval formy spolupráce medzinárodných subjektov na projektoch, ktorých ambíciou je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí s využitím infraštruktúry základných škôl a potenciálu obcí na princípe systému Otvorená škola – Otvorená samospráva.
Seminár integroval zástupcov z 11 organizácií z 10 krajín:Združenie miest a obcí Slovenska – Association of Towns and Communities of Slovakia – ZMOS – SK, Maďarské národné združenie miestnych samospráv – Hungarian Association of Local Authorities – TOÖSZ– Maďarsko, Základná škola v Loče – Osnovna šola Loče Primary school Loče – Slovinsko, Základná škola – Raseiniai Basic School – Litva, Združenie miestnych samospráv -Local Councils Association – Malta, Lotyšské združenie miestnych a regionálnych samospráv – Latvian Association of Local and regional Authorities – LARG – Lotyšsko, Svaz míst a obcí ČR – Union of Towns and Communities of the Czech Republic – ČR, Fínske združenie miestnych a regionálnych samospráv – Fínsko, Rumunské združenie obcí (AMR) – Rumunsko, Národné združenie obcí v Bulharskej republike National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria – NAMRB) – Bulharsko, Združenie poľských miest (Asociation of Polish Cities) – Poľsko, Základná škola “Ob Dravinji“, Slovinske Konjice – Slovinsko, Európska kultúrna spoločnosť – EKS – SK a OZ Všedné dni – občianske združenie – SK)
Žiadateľ: ZMOS
EKS partner projektu, príprava a implementácia semináru
Web: www.zmos.exs.sk

Podporené: Akcia 4 – Systémy podpory mládeže, komunitárny program Mládež v akcii

PRÍPRAVA A APLIKÁCIA SYSTÉMU INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU VODNÝCH ZDROJOV

Hlavným cieľom projektu je praktické etablovanie tretieho stupňa vodného plánovania, na území obcí (lokálne vodné plánovanie) a uplatnenie integrovaného manažmentu vodných zdrojov v praxi prostredníctvom zostavovania plánov integrovaného manažmentu vodných zdrojov obce (IMVZ) alebo skupiny obcí.
Pozícia EKS: príprava projektového spisu
Web: http://www.zmos.sk/integrovany-manazment-vodnych-zdrojov.phtml?id3=48208
Podporené: Blokový grant EMVO – TUR

No comments yet.

Leave a Reply