Projekty zamerané na zraniteľné skupiny

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH NA TRHU PRÁCE

Cieľom projektu bolo zabezpečiť systémové opatrenia, ktoré prispejú k presadzovaniu nástrojov aktívnej politiky trhu práce vo vzťahu k zraniteľnej skupine sluchovo postihnutých a zabezpečia predpoklady pre lepšie umiestnenie sluchovo postihnutých na trhu práce:

  1. funkčná sieť 8 vzdelávacích centier na úrovni samosprávnych krajov pre sluchovo postihnutých s prístupom k počítačovým jednotkám pripojeným na internet
  2. vytvorenie nového vzdelávacieho programu zameraného na zvyšovanie digitálnej gramotnosti a pracovné poradenstvo,
  3. vytvorenie nových znakov v posunkovej reči pre odborné termíny a ich aplikácia formou videosekvencií do obsahu vzdelávacích modulov,
  4. analýza nových možností vzdelávania sluchovo postihnutých formou celoživotného vzdelávania a analýza nových pracovných príležitostí pre SP v rámci informačnej spoločnosti.

Partneri projektu: EKS, Slovenský zväz sluchovo postihnutých, 8 Krajských rehabilitačných centier
Web: www.akademia.exs.sk, www.szsp.sk
Podporené: PHARE, Európsky sociálny fond a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

BEZBARIÉROVÉ VZDELÁVANIE PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH

Inovatívny projekt podporujúci bezbariérové vzdelávanie založené na školeniach, ktoré vedú sluchovo postihnutí lektori v posunkovom jazyku. Podporným vzdelávacím nástrojom v procese zvyšovania digitálnej gramotnosti je e-learningové dištančné vzdelávanie kombinované s rezidenčnými školeniami. Projekt sa realizuje na národnej úrovni vo všetkých 8 samosprávnych krajoch. Počet vyškoleným sluchovo postihnutých formou bezbariérového vzdelávania v roku 2005 – 250 osôb.
Partneri projektu: EKS, Slovenský zväz sluchovo postihnutých, 8 Krajských rehabilitačných centier
Web: www.akademia.exs.sk, www.szsp.sk
Podporené: dotácia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v zmysle programov podpory informačnej spoločnosti.

Capture5

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ – NOVÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH

Vytvorenie nového vzdelávacieho programu na báze e-learningu ako reakcia na potrebu zosúladenia odborného vzdelávania s potrebami trhu práce. Špecializovaný vzdelávací program pripravuje sluchovo postihnutých na výkon konkrétnych pracovných pozícií s prevahou duševnej práce. Program sa skladá z dvoch častí: web dizajn a počítačová typografia. Súčasťou projektu je výskum venovaný novým možnostiam uplatnenia sa sluchovo postihnutých na trhu práce v pracovných pozíciách využívajúcich Telework.
Partneri projektu: EKS,Slovenský zväz sluchovo postihnutých
Web: www.akademia.exs.sk
Podporené: dotácia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v zmysle programov podpory informačnej spoločnosti.

NOVÝ PREDMET VO VZDELÁVANÍ NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH PRE SP

Vytvorenie prvej on-line učebnice pre predmet Informačno komunikačné technológie pre stredné školy pre sluchovo postihnutých a aplikácia nových foriem vzdelávania založených na elektronickom vzdelávaní do učebných osnov školy.
Partneri projektu: EKS, Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Stredné odborné učilište pre SP Bratislava, Prešov, Kremnica a Lučenec
Web: www.eucho.sk, www.szsp.sk
Podporené: Európsky sociálny fond a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

AKTÍVNE OBČIANSTVO A SLUCHOVO POSTIHNUTÍ

Projekt bol zameraný na podporu advokačných aktivít zameraných na obhajobu a presadzovanie záujmov sluchovo postihnutých (SP) za aktívnej účasti SP, ktorí tvoria 4% populácie. Cieľom bolo zabezpečiť mechanizmy a opatrenia, ktoré prispejú k zavádzaniu princípu rovnosti príležitostí sluchovo postihnutých v oblasti vzdelávania, zamestnateľnosti, zamestnanosti, možnosti uplatniť sa v pozíciách s prevahou duševnej práce, aktívneho občianstva a účasti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa sociálnej skupiny cieľovej skupiny sluchovo postihnutých.
Žiadateľ: EKS
Partner projektu: ZMOS
Web: www.akademia.exs.sk
Podporené: OSF – Program RES PUBLICA 2007

NOVÉ TRENDY VO VZDELÁVANÍ SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH

Medzinárodný kontaktný seminár s názvom Nové trendy vo vzdelávaní sluchovo postihnutých bol venovaný problematike ďalšieho a celoživotného vzdelávania sluchovo postihnutých, ako hlavného predpokladu vyššej zamestnateľnosti a zamestnanosti. Samostatným bodom odborného semináru je aj téma využívania informačno-komunikačných technológií ako nových nástrojov vzdelávania a inklúzie sluchovo postihnutých. Štvordňový seminár sa konal v marci 2007 v Bratislave, pričom prvý deň bol venovaný konferencii a prezentácii príkladov dobrej praxe účastníkov z 8 programových krajín EÚ (AT, BE, FI, HU, NL, SI, SK, CZ).Druhá časť semináru predstavovala prácu expertov v pracovných skupinách.
Žiadateľ: EKS
Partneri: ZENTRUM FÜR GEBÄRDENSPRACHE HŐRBENHINDERTENKOMMUNIKATION DER UNIVERITÄT KLAGENFURT (AT), EUD – EUROPEAN UNION FOR DEAF PEOPLE (BE)
YFHOHYP – INTERNATIONAL FEDERATION OF HARD HEARING YOUNG PEOPLE (NL), FINISH ASSOCIATION OF DEAF (FI), UNIVERSITY OF MARIBOR, FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES (SI), SINOSZ – SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZŐVETSÉGE (HU), KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY – PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERITY KOMENSKÉHO (SK), SLOVENSKÝ ZVÄZ SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH (SK) = ANEPS – ASOCIÁCIA NEPOČUJÚCICH SLOVENSKA, OZ VŠEDNÉ DNI (SK), OZ SNEPEDA (SK) a OZ MYSLÍM (SK)
Web: www.akademia.exs.sk
Podportené: Program Mládež – Akcia 5

No comments yet.

Leave a Reply